‘เศรษฐศาสตร์ยุคดิจิทัล’ หอการค้าไทยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ยุค 5.0

หอการค้าไทย ที่ได้พลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอนและหลักสูตร เพื่อสู่ยุคการการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงปี 2025

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ คณบดี “คณะเศรษฐศาสตร์” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียน”คณะเศรษฐศาสตร์” ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ “เศรษฐศาสตร์” เป็นศาสตร์ด้านวิชาการมากกว่าวิชาชีพ ทำให้ผู้เรียนคิดว่าศาสตร์นี้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างใน “ยุค new normal”

แต่แท้จริงแล้ววิชา “เศรษฐศาสตร์”จะช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในทางธุรกิจ การเงิน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันขณะนี้ที่เศรษฐกิจและธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การศึกษา

อย่างไรก็ตาม มี “นักเศรษฐศาสตร์” คนหนึ่งตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร American Economic Review ในปี 2017 เกี่ยวกับแนวโน้มการเรียนวิชา “เศรษฐศาสตร์” ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าสัดส่วนของคนที่เรียน “เศรษฐศาสตร์” ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่ แต่สัดส่วนคนที่เรียน “เศรษฐศาสตร์” เป็นสาขาวิชาเอกที่สองกลับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

โดยมีการเรียนควบคู่ไปกับสาขาวิชาเอกอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นี่แสดงให้เห็นว่า “เศรษฐศาสตร์”เป็นศาสตร์สาขาวิชาอื่นให้ความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องใช้เมื่อจบไปทำงานนั่นเอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม : หุ้นไทยวันนี้ 27 ม.ค. 66 ปิดตลาดหุ้นเช้า ปรับขึ้น 8.04 ดัชนีอยู่ที่ 1,679 จุด